vilong.congtythietke.vn


Văn bản pháp luật

Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân

Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người, là một trong những điều cơ bản để con người sống hạnh phúc, là mục tiêu và là nhân tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đọc thêm...
 

Ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam

Hiện đại hóa và phát triển mạnh y, dược cổ truyền trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; củng cố và phát triển tổ chức, mạng lưới y, dược cổ truyền.

Đọc thêm...