Đào tạo

WIPO-ViLong 17.06.2013

WIPO tập huấn định giá TSTT cho Việt Nam

Vừa qua tại Ks. Viễn Đông, Quận 1, Thành phố HCM tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới ( WIPO) tập huấn cho Việt Nam về kỹ thuật thẩm định giá Tài sản trí tuệ. Đến dự có Ông Hòang Văn Tân - Cục phó Cục sở hữu trí tuệ
Tham gia tập huấn là các cá nhân tổ chức phụ trách về TSTT của Trường, Viện, Doanh nghiệp.
Bài viết nổi bật