Thông báo thay đổi bao bì Bột dược liệu An Phúc Bình

Bao bì Bột dược liệu An Phúc Bình sẽ thay đổi kể từ 01/02/2018. Chi tiết như sau: