Vĩ Long là Doanh nghiệp Khoa học công nghệ

Công ty Vĩ Long chính thức được công nhận là Doanh nghiệp Khoa học công nghệ

Sau một thời gian thẩm định kéo dài của Sở KHCN TPHCM và được thông qua tại Hội đồng KHCN cấp Sở , Công ty Vĩ Long chính thức được Sở KHCN TPHCM cấp Chứng nhận DN KHCN cho Công ty Vĩ Long.